Изпращане на стоките ви в ЕС

Европейският съюз (ЕС) е един от най-големите търговски пазари в света. Там в момента са 27 държави-членки на ЕС. Хърватско, Македония и Турция в момента преговарят, за да се присъединят към ЕС. Когато една страна се присъединява към ЕС, се откриват нови възможности за търговия.

Този наръчник ви дава информация отнасяща се за движението на стоки в държавите-членки на ЕС. Терминологията за движението на стоките в рамките на ЕС е различна от онази, която касае търговията извън ЕС. Движението на стоки от една държава в ЕС към друга държава от ЕС, например движението на стоки от Великобритания към Франция се нарича «изпращане». Стоките напускащи ЕС, с предназначение страна извън ЕС, като например стоки, движещи се от Великобритания към САЩ, се наричат «износ».

Пратките в рамките на ЕС са относително ясни и законодателството не се променя често, но търговци трябва да се информират за промени.

1.8.2 Европейският Съюз днес .                                 

Тази страница обяснява как Европейският Съюз (ЕС) се е развил и ползите от неговата търговска структура, както и специфичните условия за търговия в ЕС.

Развитие на ЕС

Европейските държави са си сътрудничали в търговията от Втората Световна Война, когато Европейския комитет за въглища и стомана е бил формиран от северните държави. През 1957, Европейският икономически съюз (ЕЕС) се формира като единен общ пазар, предоставящ икономически растеж в Европа. Великобритания се присъединява през 1973. През 1993 договорът на Европейския съюз, известен като Маастрихтския договор се подписва от 15 държави, формиращи ЕС. С Договора за присъединяване, 10 нови страни членки се присъединяват към ЕС през 2004.

България и Румъния се присъединяват към ЕС на 1 януари 2007 г. и сега в ЕС има 27 членки. Другите членки са:

- първоначалните държави (ЕС15): Великобритания, Франция, Белгия, Люксембург, Холандия, Германия, Италия, Ирландска република, Дания, Гърция, Португалия, Испания, Швеция, Финландия и Австрия

- ЕС10 - Малта, Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения и Кипър.

Ползи от ЕС

Четири ключови свободи помагат на международните търговци в ЕС. Това са свободното движение на стоки, на капитали, на услуги и на хора. Тези свободи насърчават и стимулират компаниите да преуспяват в ЕС. Свободното движение на капитали подпомага създаването на открити и конкурентни финансови пазари и между-европейски инвестиции, докато свободното движение на услуги представлява 60-70 процента от цялата икономическа дейност в ЕС. Свободното движение на стоки, също така известно като свободно обращение или общ пазар, означава, че много от търговските бариери са били премахнати. ЕС в момента е митнически съюз на 25 страни, в които свободното движение на стоки може да помогне на търговците.  

Търговските сектори и продукти, които печелят особено от по-малките регулации и данъци включват:

Автомобили
лекарства и козметика
химически продукти
стоителни продукти
електрическо оборудване
обувки
газови уреди
механическо оборудване
медицинско оборудване
радио и телекомуникации
Текстил
Играчки

Търговците трябва да третират пратките в новите държави-членки по същия начин като онези към съществуващите държави-членки. Имайте предвид, че процедурите по ДДС и акцизите на тези държави следват също законите на ЕС. Въпреки това, има някои изключения и ограничения- полските картофи, например, са били в един момент забранени за продажба във Великобритания.

Условия за търговия в ЕС

Митническите власти дефинират износа като стоки, които са изпратени от страна в ЕС към страни извън ЕС с бизнес предназначение. Страните извън ЕС са известни като "трети страни". Стоките, които са изпратени от една страна членка на друга, например стоки, които са изпратени от Великобритания във Франция, са наричат «пратки». Стоки, които са получени от член на ЕС от друг, например,  които са получени във Великобритания от Франция, са наречени «придобивки».

1.8.3 Как работят ЕС и международните търговски асоциации

Европейският съюз (ЕС) се е развил така че да стане митнически съюз на 27 страни, в който свободното движение на стоки може да подпомогне търговците. Има в момента и други търговски споразумения с европейските страни извън ЕС, които предлагат също така предимства на търговците. Тази страница обяснява как работи Европейския митнически съюз и обяснява как международните търговски асоциации могат да направят по-лесно експедирането на стоки.

Съюзът на митниците в ЕС

ЕС е митнически съюз. Митническият съюз е споразумение между страните да се премахнат всички бариери за търговията между тях, като не се начисляват никакви задължения и не осъществява митнически инспекции. Съюзът приема общ набор от външни бариери за търговия с други страни, например начислява мита.

Страните-членки на ЕС начисляват мито само на стоки, които са получени извън ЕС. Въпреки това, стоките могат да подлежат на други местни задължения като акцизи и  ДДС. В ЕС се прилага също така принципа за свободно движение, който означава, че стоките произведени в ЕС (с изключение на стоките от Общата Земеделска Политика) могат да бъдат придвижвани в ЕС без да им се плаща мито. Стоките внесени извън ЕС също могат да се окачествят за свободно движение, ако всички вносни формалности са били извършени и митническите задължения са били платени.

Компаниите трябва да са наясно с митническите и търговски регулации, но изпращането на стоки в рамките на ЕС е относително ясно. Във вашата собствена страна важат собствени митнически правила допълнително към европейски закони, като налагане на контрол за експедиция на някои стоки и начисляването на акцизи.

Международни търговски асоциации

ЕС има също така в сила различни търговски споразумения със страни, които не са членки на ЕС.

Въпреки, че още не е член на ЕС, Турция има относително свободен пазар за износ от ЕС на стоки и услуги. ЕС има митнически съюз с Турция от 1995, и стоките от страни- членки на ЕС се обработват преференциално.  Турция следва същите митнически процедури като страните членки на ЕС.

По принцип не се изискват експортни декларации за стоки в свободно движение в ЕС. За контролирани стоки е още необходимо да се използва експортна декларация в Новата Система за Износ. Препоръчва се търговците да предоставят подробна търговска фактура. Както при износ с трети страни, търговците могат да изискат обратно ДДС, след като докажат, че стоките са напуснали страната. Има ограничения за някои стоки, особено земеделски стоки и химикали, и е нелегално да се внася сено и слама (дори като опаковачен материал).

Четирите държави-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) са Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Три държави от EFTA (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) принадлежат към Европейската Икономическа Зона (EEA), която обединява 27те страни в ЕС и държавите от EFTA във вътрешен пазар. Пазарът позволява на стоките и услугите да се движат свободно в EEA в открита и конкурентна среда. Швейцария има отделни търговски споразумения с ЕС. Всички членове на EFTA сега се възползват от реално същите привилигировани отношения между тях, както и с ЕС. За търговски цели, стоките пренасяни от страните на EFTA до страните-членки на ЕС се третират подобно на стоките пренасяни межди страните-членки на ЕС.

Документация за пратките към ЕС

Обикновено не трябва да попълвате експортна декларация за стоки, които са продадени в ЕС. Има изключения, например продажби на международни организации и специални територии. 

Някои видове стоки, като оръжия и наркотици, се контролират и могат да изискват експортно разрешително.

1.8.4. Акцизи, мита, ДДС и данъци в ЕС

Тази страница обяснява кои са акцизните стоки и как търговците трябва да подготвят документацията си и изискванията за плащане. Също така, тук се обяснява за документацията, която трябва да се подготви за всички пратки, като предлага насоки за митата и ДДС.

Акцизи

Акциз е данък, който митническите власти начисляват на някои стоки, които са придобити, внесени, или произведени във вашата страна. Те се начисляват на бира, вино, спиртни и други алкохолни напитки, въглеводородни горива (включващи горива и бензини), цигари и тютюн.

Също така има схеми, като отстъпки за акцизните плащания, за да премахнат митата на акцизните стоки движещи се в държавите-членки на Европейския съюз (ЕС).  Пратките трябва да бъдат придружени от правилната документация (сертификат за движение на акциз) и финансова гаранция - гаранция дадена от одобрен поръчител, който гарантира да плати на митническите власти в случай на нередност, покрита от гаранцията или полицата. Вие трябва също така да предоставите опростен административен придружаващ документ за стоките с платени мита в движение в ЕС.

Алкохол и вино с 30 процента алкохол и повече, в бутилки, съдържащи 35 сантилитъра или повече, трябва да носят печат за мито, когато те преминат през акцизния пункт и са освободени за продажба. Печатът обозначава, че данъкът или е бил платен или се очаква да бъде платен. За да получат митнически печат, търговците трябва да се регистрират при техните местни митнически власти.

Вие трябва да се погрижите двубуквените кодове на страната на изпращане и дестинация на всяка държава-членка да бъдат използвани при попълването на придружаващата документация. Търговските фактури трябва да отразят необходимите промени при употребата на тези двубуквени кодове.

ДДС и мито в ЕС

Повечето пратки в ЕС не подлежат на ДДС. Това също така се отнася до стоки, които са внесени в ЕС, които са били освободени за свободно движение след плащане на вносните мита. Ако клиентът в ЕС е регистриран по ДДС и може да ви даде валиден регистрационен номер по ДДС, вие можете да приложите нулева ставка на продажбата.

ДДС ще се дължи в страната дестинация при пристигането на стоките. Вие трябва да запазите документацията, която показва на фактурата номерата на регистрация по ДДС на продавача и на купувача (с правилните национални кодове). Въпреки това, ако вашият купувач не е регистриран по ДДС или вие не можете да получите неговия номер по ДДС, тогава продавачът трябва да начисли ДДС по националната ставка за ДДС.

Ако изпращате стоки на стойност повече от £260,000 (339,061 евро) към ЕС всяка година, вие трябва да попълните декларация по Интрастат.

1.8.5.     Съответствие с Интрастат

Тази страница обяснява каква търговска информация се събира от системата на Интрастат, как трябва да се съобразите с нея като търговец, и каква информация трябва да предоставите.

Интрастат е общоевропейска система за събиране на информация от регистрираните по ДДС търговци, за да предостави преглед на експедираните и придобити стоки между страни-членки на Европейския Съюз (ЕС).

Интрастат събира информация само за стоки – обикновено  не се включват услуги.

Всяка компания, която търгува в рамките на ЕС трябва да обяви своите продажби. Ако вашите продажби са били под  £260, 000 през последния 12-месечен период , вие трябва да попълните декларацията по ДДС както обикновено. Ако вашите продажби надвишават £260, 000 (339, 061 евро) всяка година, вие трябва също така да подавате декларация по Intrastat всеки месец. Тя е известна като допълнителна декларация. Прагът се определя на 1-ви януари всяка година, така че вие трябва да се осведомите за текущия праг.

Интрастат издава списък на класификационни кодове на стоки, които трябва да използвате за декларациите. Когато попълвате Допълнителните декларации трябва да включите следната информация: 

Кодът на стоката
стойността на стоката в местна валута
нетната маса или допълнителните единици на стоките ( в зависимост от използвания код на стоката)
същност на транзакция, например продажба
дестинацията на стоките
детайлите на вашият агент, ако е приложимо

1.8.6.  Забрани, ограничения и лицензи

Тази страница обяснява видовете експедиции, които се нуждаят от експортно разрешително и как да се кандидатства за такова. От 1-ви май 2004, експортните разрешителни не се изискват повече при експедиции за държавите членки на Европейския съюз (ЕС). Въпреки това, има ограничения за движението на определени стоки. Повечето стоки не са ограничени, но някои, включително храна, земеделска продукция, химикали и военни или пара-военни стоки, имат нужда от лиценз, разрешително или сертификат.

Вие ще трябва да проверите в съответното министерство за изискванията за индивидуален лиценз. Общите лицензи включват:

Лицензи за Общата Земеделска политика, свързани с изпращането на сурови или обработени храни. Лицензите се издават и се контролират от Агенцията за земеделски плащания.

Лицензи са необходими за изпращане на стоки от културното наследство, включително антики, картини, и всякакви колекционерски стоки.

Лицензи се изискват за изпращането на животни или животинска продукция.  

Министерствата също контролират изпращането на разрушаващите озона субстанции. Те включват замразяващите и климатични продукти, пожарни и пенообразуващи съоръжения, аерозоли и разтворители.

Лицензи за лекарства

Лицензи за контролирани наркотици

Лицензи за необработени диаманти, които са пристигнали във вашата страна от трета страна (извън ЕС), и са предназначени за друга страна-членка на ЕС.

Лицензи за придвижване на опасни химикали извън ЕС.

Лицензи за изпращане на лично огнестрелно оръжие, с изключение ако пътникът носещ оръжието има Европейски паспорт за Огнестрелно оръжие.  

Лицензи за оръжия и стратегически стоки

Експортни лицензии са необходими за оръжия и други стратегически стоки с потенциална военна употреба. В някои случаи това може да се приложи за пратките до други страни от ЕС. Стоките с двойна употреба също изискват лицензиране. 

1.8.7     Транзит в общността и NCTS

Тази страница обяснява каква е Новата компютъризирана Транзитна Система и как тя може да намали документацията и да ускори пратките за търговците.

NCTS е онлайн система за електронно деклариране и обработка за търговците, които използват транзитно преминаване в общността (ТО). ТО е митническа процедура, която позволява на стоките, които не са в свободно обращение да се движат в Европейската Общност (ЕО). Докато са под тази процедура, е отсрочено плащането на всяко митническо задължение или други такси.

ОТ също така се използва за превоз на стоки до и от Андора, Сан Марино и "специални територии" на Европейския съюз (ЕС), като например островите в Канала. То се използва също така за транспортиране на стоки през страните от европейска асоциация за свободна търговия (EFTA) и други подписали Транзитната конвенция, въпреки че е известно като Общ транзит по време на тези пътувания.

ОТ може да бъде използван за движението на стоки произхождащи извън общността (стоки, които са внесени извън ЕС, където не е било платено никакво мито и никакви формалности по вноса не са уредени). 

Можете да използвате наръчника по транзит за да проверите дали вашите стоки трябва да бъдат декларирани при използването на NCTS. 

Има три различни канала на ваше разположение в NCTS, за да подадете вашата декларация.

© 2012-2020 Марив Консулт ЕООД. Всички права запазени.
Създадено от За Вас