РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №2454/93

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №2454/93 на КОМИСИЯТА от 2 юли 1993 година

въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността 

ДЯЛ V ДРУГИ МИТНИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

М 20 ГЛАВА 1
Свободни зони и свободни складове

Раздел 1 Общи разпоредби за раздели 2 и 3

Подраздел 1  Определения и общи разпоредби 

М 20 Член 799

За целите на настоящата Глава:

(a) "контрол тип І" означава митнически контрол основаващ се главно на наличието на ограда;

(б) "контрол тип ІІ" означава митнически контрол основаващ се главно на формалностите осъществявани в съответствие с изискванията на режим митническо складиране;

(в) "оператор" означава всяко лице, което извършва дейност по складиране, обработка, преработка, продажба или покупка на стоки в свободна зона или свободен склад. 

М 20  Член 800

Всяко лице може да поиска от митническите органи, посочени от държавите-членки, част от митническата територия на Общността да бъде определена като свободна зона или създаване на свободен склад. 

М 20  Член 801

1. Искането за разрешение за строителство в свободна зона се подава в писмен вид.

2. Искането по алинея 1 трябва да посочи дейността, за която ще се използва сградата и да съдържа всяка друга информация, позволяваща на определените от държавите- членки митнически органи да преценят основанията за даване на разрешение.

3. Компетентните митнически органи издават разрешение, при условие че не се нарушава прилагането на митническите разпоредби.

4. Алинеяи 1, 2 и 3 се прилагат и при преустройство на сграда в свободна зона или на сграда, представляваща свободен склад. 

М 20  Член 802

Митническите органи на държавите-членки предоставят следната информация на Комисията:

(a) съществуващите и действащи в Общността свободни зони според класификацията на член 799;

(б) определените митнически органи, на които се представя искането по член 804.

Комисията публикува информацията по букви a) и б) в “Официален вестник” на Европейските общности, серия С. 

Подраздел 2 Одобряване на материалната отчетност 

М 20  Член 803

1. Извършването на дейности от оператор е предмет на одобряване от митническите органи на материалната отчетност посочена:

- в  член 176 от Кодекса за свободна зона с контрол тип I или  за свободен склад;

- в  член 105 от Кодекса за свободна зона с контрол тип II.

2. Одобрението се издава в писмен вид. То се издава само на лица, предоставящи всички необходими гаранции за спазване на разпоредбите за свободни зони или свободни складове. 

М 20  Член 804

1. Искането за одобряване на материалната отчетност се подава в писмен вид до митническите органи, определени от  държавата-членка, където се намира свободната зона или свободният склад.

2. Искането по алинея 1 трябва изрично да посочва дейностите, които ще бъдат извършвани, като тази информация се счита за уведомяването по реда на член 172, алинея 1 от Кодекса. То включва следното:

(a) подробно описание на материалната отчетност, която се води или предстои да се води;

(б) вида и митническия статут на стоките, за които се отнасят тези дейности;

(в) където е подходящо, митническия режим, под който се извършват тези дейности;

(г) всяка друга информация, необходима на митническите органи с оглед правилното прилагане на разпоредбите.

Раздел 2 Разпоредби прилагани в свободни зони с контрол тип І и свободни складове

Подраздел 1  Контрол и надзор 

М 20  Член 805

Оградата на свободните зони трябва да бъде такава, че да улеснява митническите органи при извършването на надзор извън свободните зони и да предотврати всяко неправомерно преместване на стоки извън свободната зона.

Първи алинея се прилага mutatis mutandis също и за свободните складове.

Пространството непосредствено извън оградата трябва да позволява извършването на необходимия надзор от страна на митническите органи. Достъпът до това пространство изисква съгласие от страна на митническите органи. 

М 20  Член 806

Материалната отчетност, водена в свободните зони или свободните складове трябва  да включва по-специално:

(a) данни за знаците, идентификационните номера, броя и вида на колетите, количеството и обичайното търговско описание на стоките и, където е уместно, идентификационните маркировки на контейнера;

(б) информация позволяваща осъществяването на контрол върху стоките по всяко време, по-специално тяхното местонахождението, митническото направление, което стоките са получили след съхранението им в свободната зона или свободния склад или последващото им въвеждане в друга част на митническата територия на Общността;

(в) данни за транспортните документи ползвани при въвеждане и изваждане на стоките;

(г) данни за митническия статут на стоките, а в случай на наличие на удостоверениеза митнически статут съгласно член 812-данните за това удостоверение;

(д) данни за обичайните операции;

(е) според случая, едно от вписванията, упоменати по членове 549, 550 или 583;

(ж) данни отнасящи се до стоки, които при допускане за свободно обращение или временен внос не биха подлежали на облагане с вносни митни сборове или на мерки на търговската политика, и чието използване или предназначение трябва да бъде проверено.

Митническите органи могат да не изискват някои от данните, доколкото това не възпрепятства митническия надзор в свободната зона или свободния склад.

Когато се водят отчети за целите на митнически режим, информацията, съдържаща се в тези отчети не е необходимо да се вписва в материалната отчетност. 

М 20  Член 807

Режимите активно усъвършенстване или обработка под митнически контрол в свободна зона или свободен склад се приключват по отношение на компенсаторните продукти, обработените продукти или стоките в непроменено състояние чрез вписването им в материалната отчетност водена в свободната зона или свободния склад. Това вписване се отразява и в отчетите за активно усъвършенстване или обработка под митнически контрол, според съответния случай.

Подраздел 2 Други разпоредби по дейността на свободни зони с митнически контрол от вид I и свободни складове 

М 20  Член 808

Мерките на търговка политика приети в законодателството на Общността се прилагат за необщностни стоки въвеждани в свободна зона или свободен склад, само дотолкова доколкото те се отнасят до въвеждане на стоки на митническата територия на Общността 

М 20  Член 809

Когато за определяне размера на митническото задължение се вземат предвид елементите за облагане преди стоките да са подложени на обичайните операции съгласно Приложение 72, може да бъде издаден Информационен лист INF8 съгласно  член 523. 

М 20  Член 810

В свободна зона или свободен склад може да бъде създаден продоволствен склад по реда на  член 40 от Регламент (EО) No 800/1999. 

М 20  Член 811

В случаите на реекспорт на необщностни стоки, които не се разтоварват или се претоварват, уведомяване по смисъла на член 182, алинея 3 от Кодекса не се изисква. 

М 20  Член 812

Когато съгласно член 170, алинея 4 от Кодекса митническите органи удостоверяват общностния или необщностния статут на стоките, се използва формулярът съгласно образеца  и указанията по Приложение 109.

С този формуляр операторът удостоверява Общностния статут на стоките, когато необщностни стоки са допуснати за свободно обращение съгласно член 173(a) от Кодекса, както и при приключване на митнически режими активно усъвършенстване или обработка под митнически контрол.

Раздел 3 Разпоредби за свободни зони с митнически контрол от вид II 

М 20  Член 813

Без да се нарушават разпоредбите в Раздел 1 и  член 814, разпоредбите за режим митническо складиране се прилагат за свободни зони с контрол тип II. 

М 20  Член 814

Когато необщностни стоки, които не се разтоварват или само се претоварват, се поставят в свободна зона чрез процедурата по оформяне на място и впоследствие чрез същата процедура се реекспортират, митническите органи могат да освободят оператора от задължението му да информира компетентното митническо учреждение за всяко пристигане или напускане на такива стоки. В този случай митническият надзор се осъществява с оглед на тази специфика.

Краткосрочното складиране на стоки при претоварване се счита за неделима част от претоварването.

© 2012-2020 Марив Консулт ЕООД. Всички права запазени.
Създадено от За Вас