РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №2913/92

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) №2913/92 НА СЪВЕТА от 12.10.1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността 

В ГЛАВА 3ДРУГИ МИТНИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ

Раздел 1   Свободни зони и свободни складове

А. Общи положения

Член 166

Свободните зони и свободните складове са обособени части от митническата територия на Общността или помещения върху нея, в които:

а) необщностните стоки за целите на митническото облагане и на мерките на търговската политика при внос се считат за намиращи се извън митническата територия на Общността, ако не са допуснати за свободно обращение, не са поставени под друг митнически режим и не са употребявани или изразходени в нарушение на митническото законодателство;

б) общностните стоки, за които това е предвидено от специфични общностни разпоредби, ползват мерките, прилагани при износ на стоки, на осонование поставянето им с свободна зона или в свободен склад.

В Член 167

1. Държавите-членки могат да предназначат определени части от митническата територия на Общността за свободни зони или да разрешат създаването на свободни складове.

2. Държавите-членки определят точно територията на всяка зона. Помещенията, определени за свободни складове, трябва да бъдат одобрени от държавите-членки.

M 3 3. Свободните зони, с изключение на тези по член 168а, са надлежно оградени. Държавите-членки определят входните и изходните пунктове на  всяка свободна зона или свободен склад.

B - 4. За извършване на строителство на сгради в свободна зона се изисква предварително разрешение от митническите органи.

Член 168

М 3 1. Границите и входните и изходни пунктове на свободните зони, с изключение на свободните зони, посочени в Член 168а, и на свободните складове, подлежат на  митнически надзор.

В 2. Лицата и превозните средства, които влизат или излизат във или от  свободната зона или свободния склад, могат да бъдат обект на митнически контрол.

3. Достъпът до свободната зона или до свободния склад може да бъде забранен за лица, които не могат да представят необходимите гаранции за спазване на предвидените от настоящия кодекс разпоредби.

4. Внасянето на стоки в свободна зона или свободен склад, престоят им и изнасянето на тези стоки от свободната зона или склад се контролира от митническите органи. За осъществяване на този контрол копие от превозния документ, придружаващ стоките при тяхното внасяне в или изнасяне от свободна зона или свободен склад, се представя на митническите органи или на определено от тях лице, което ги пази на тяхно разположение. При извършване на контрола стоките трябва да бъдат на разположение на митническите органи.

М 3 – чл.168а

1. Митническите органи  могат да посочат свободни зони, в които  митническите проверки и формалности се осъществяват съгласно разпоредбите за режим митническо складиране, като се прилагат и предвидените за този режим разпоредби  относно митническото задължение..

Членове 170, 176 и 180 не се прилагат за така посочените свободни зони.

2. Позоваванията на свободните зони в Членове 37, 38 и 205 не се отнасят за свободните зони по параграф 1.

В Б. Внасяне на стоки в свободни зони или свободни складове

Член 169

В свободните зони и свободните складове могат да се съхраняват както необщностни стоки, така и общностни стоки.

Въпреки това, митническите органи имат право да изискват стоките, представляващи опасност, които могат да повредят други стоки или които по други причини изискват специални условия за съхранение, да се поставят в специално оборудвани за такива стоки помещения.

В Член 170

1. Без да се засяга член 168, параграф 4 внасянето на стоките в свободна зона или свободен склад не е основание за тяхното представяне пред митническите органи, нито за подаване на митническа декларация.

промяната с Регламент №648 влиза в сила от 01.07.2009г. 2. Стоките се представят пред митническите органи  и се подлагат на предвидените митнически формалности, когато:

а) те са били  поставени под митнически режим, който се приключва с въвеждането  им в свободна зона или свободен склад; когато обаче въпросният митнически режим позволява освобождаване от задължението за представяне на стоки, такова представяне не се изисква;

б) те са били  поставени в свободна зона или в свободен склад въз основа на решение за разрешаване на   възстановяване или опрощаване на  вносни митни сборове;

в) те отговарят на изискванията за мерките по Член 166 ( б).

В 3. Митническите органи могат да изискват да бъдат уведомявани за стоките, подлежащи на облагане с износни сборове или предмет на други разпоредби, регулиращи износа.

4. По искане на заинтересуваното лице митническите органи удостоверяват  статута на общностните или необщностните стоки, поставени в свободна зона или свободен склад.

В В. Функциониране на свободните зони и на свободните складове

Член 171

1. Продължителността на престоя на стоките в свободните зони или в свободните складове е неограничена.

2. За стоки по член 166, буква б), обхванати от общата селскостопанска политика, могат да бъдат определени специфични срокове съгласно процедурата на комитета.

В Член 172

1. В свободните зони и в свободните складове са разрешени всякакви дейности с промишлен или търговски характер, както и извършването на услуги при условията, предвидени в настоящия кодекс. За извършването на тези дейности митническите органи се уведомяват предварително.

2. Митническите органи имат право да забранят или ограничат дейностите, посочени в параграф 1, в зависимост от естеството на стоките, предмет на тези дейности, или от нуждите на митническия надзор.

3. Митническите органи имат право да забранят упражняването на дейност в свободните зони и свободните складове на лица, които не осигуряват необходимите гаранции за спазване на разпоредбите, предвидени в настоящия кодекс.

В Член 173

1. По време на престоя си в свободна зона или в свободен склад необщностните стоки, поставени в свободна зона или свободен склад, могат да бъдат:

а) допуснати за свободно обращение при условията, предвидени за този режим и в член 178;

б) обект на обичайните операции, посочени в член 109, параграф 1, без да се изисква разрешение;

в) поставени под режим активно усъвършенстване съгласно изискванията за този режим.

Въпреки това, операциите по усъвършенстване, извършвани на територията на свободното пристанище на Хамбург, свободните зони на Канарските острови, на Азорските острови, на Мадейра и в отвъдморските департаменти, не са подчинени на икономическите условия.

По отношение на свободното пристанище на Хамбург, ако в даден икономически сектор условията на конкуренция в Общността бъдат нарушени като резултат от тази дерогация, Съветът с квалифицирано мнозинство и по предложение на Комисията решава дали икономическите условия се прилагат за съответната икономическа дейност на територията на старото свободно пристанище Хамбург;

г) поставени под режим обработка под митнически контрол съгласно изискванията за този режим;

д) поставени под режим временен внос съгласно изискванията за този режим;

е) изоставени съгласно разпоредбите по член 182;

ж) унищожени, при условие че заинтересуваното лице предостави на митническите органи считаната от тях за необходима информация.

Когато стоките са поставени под един от режимите в букви в), г) или д), държавите-членки могат да съобразят начините на контрол с условията на функционирането на свободните зони или свободните складове и на митническия надзор в тях.

В Член 174

Общностните стоки, посочени в член 166, буква б), които са обхванати от общата селскостопанска политика, могат да бъдат предмет само на операции, изрично предвидени в член 109, параграф 2. Тези операции могат да бъдат извършвани без разрешение.

В Член 175

1. Необщностните и общностните стоки, посочени в член 166, буква б), не могат да бъдат употребявани или изразходвани в свободните зони или в свободните складове, когато членове 173 и 174 не се прилагат.

2. Без да се засягат разпоредбите,приложими към снабдяването с продукти и доколкото съответният режим го позволява, параграф 1 не възпрепятства употребяването или изразходването на стоки, които при допускане за свободно обращение или временен внос, не се облагат с вносни сборове и не се подлагат на мерките на общата селскостопанска или търговска политика. В такъв случай не се изисква декларация за допускане за свободно обращение или за временен внос.

Въпреки това, митническа декларация за тези стоки се изисква, когато те подлежат на приспадане от квоти или плафони.

В Член 176

1. Всяко лице, упражняващо дейностите складиране, обработка, преработка или покупко-продажба на стоки в свободна зона или в свободен склад, трябва да води материална отчетност във форма, одобрена от митническите органи. Стоките трябва да се завеждат в материалната отчетност веднага след въвеждането им в помещенията на това лице. Тази материална отчетност трябва да позволява на митническите органи да идентифицират стоките и да проследяват тяхното движение.

Промяната с Регламент № 648 влиза в сила от 01.07.2009г.2. Когато се  претоварват  стоки в  свободна зона   свързаните с тази операция  документи трябва да бъдат на разположение на митническите органи. Краткотрайното складиране на стоки при  претоварване се счита за част от претоварването.

В Г. Изнасяне на стоки от свободните зони или свободните складове

Член 177

1. Без да се засягат специалните разпоредби в рамките на митническото законодателство в специфични области, стоките, които напускат свободна зона или свободен склад, могат да бъдат:

— изнесени или реекспортирани извън митническата територия на Общността, или

— въведени в останалата част на митническата територия на Общността.

Разпоредбите на дял трети се прилагат, с изключение на членове 48 — 53, по отношение на  общностните стоки, въведени в останалата част на митническата територия на Общността, освен когато въпросните стоки се изнасят от свободната зона по морски или въздушен път, без да се поставят под режим транзит или под друг митнически режим.

В Член 178

1. Когато възникне митническо задължение за необщностна стока, чиято митническа стойност се образува на базата на действително платена или подлежаща на плащане цена, включваща разходите по складиране и съхраняване на стоките при престоя им в свободната зона или свободния склад, тези разходи не се включват в митническата стойност, при условие че са отделени от действително платената или подлежащата на плащане цена за стоката.

2. Когато такава стока е претърпяла в свободната зона или в свободния склад обичайни операции по смисъла на член 109, параграф 1, видът, количеството и митническата стойност на стоката, които се използват за определяне на размера на вносните сборове, по искане на декларатора и при условие че операциите са извършени при наличието на разрешение, издадено съгласно член 109, параграф 3, са тези, които биха се приложили за тази стока в момента, посочен в член 214, ако тя не е претърпяла посочените операции. Дерогации от тази разпоредба могат да бъдат приети съгласно процедурата на комитета.

В Член 179

1. При въвеждане в свободна зона или в свободен склад на общностни стоки, посочени в член 166, буква б) и попадащи в обхвата на общата селскостопанска политика, те трябва да получат едно от митническите направления, предвидени в законодателството, което им предоставя, по силата на въвеждането им в свободна зона или в свободен склад, възможността да се ползват от мерките, предвидени при износ на тези стоки.

2. Когато тези стоки са повторно въведени в останалата част от митническата територия на Общността, или при изтичане на срока, определен съгласно член 171, параграф 2, не е подадена молба за получаване на митническото направление, посочено в параграф 1, митническите органи предприемат мерките, предвидени в съответното специфично законодателство, отнасящо се до неспазване на определеното митническо направление.

В Член 180

1. При въвеждане или при повторно въвеждане на стоки в останалите части от митническата територия на Общността или при поставянето им под митнически режим сертификатът, посочен в член 170, параграф 4, може да бъде използван  за доказване на общностния или необщностния статут на тези стоки.

2. Когато общностният или необщностният статут на стоките не е установен чрез въпросния сертификат или чрез  други средства, тези стоки се считат за:

— общностни стоки — за целите на облагането с износни сборове и за лицензиите за износ, както и при прилагането на мерките на търговската политика,

—  необщностни стоки — за всички останали случаи.

М 4 член 181

Митническите органи  се уверяват, че когато стоките напускат митническата територия на Общността от свободна зона или свободен склад, се спазват разпоредбите , отнасящи се за износа, пасивното усъвършенстване, реекспорта,режимите с отложено плащане  или  вътрешния транзит, както и разпоредбите на раздел V.

В Реекспорт, унищожаване и изоставяне

Член 182

1. Необщностните стоки могат да бъдат:

— реекспортирани извън митническата територия на Общността,

— унищожени,

— изоставени в полза на държавата, ако тази възможност е предвидена в националното законодателство.

2. При реекспорта се прилагат формалностите за напускане на стоки, включително и мерките на търговската политика.

Съгласно процедурата на комитета могат да бъдат определени случаите, в които необщностните стоки могат да бъдат поставени под режим с отложено плащане с оглед неприлагането на мерките на търговската политика при износ.

3. <M 1 С изключение на случаите, определени в съответствие с процедурата на комитета, <M 4> унищожаването подлежат на предварително уведомяване на митническите органи. > Митническите органи забраняват реекспорта, когато формалности или мерки, посочени в параграф 2, първа алинея, предвиждат това. Когато стоките, които по време на техния престой на митническата територия на Общността са били поставени под митнически икономически режим, са предназначени да бъдат реекспортирани, се подава митническа декларация по смисъла на членове 59 — 78. В тези случаи се прилагат и разпоредбите на член 161, параграфи 4 и 5.

Изоставянето се извършва съгласно националните разпоредби.

B - 4. Унищожаването или изоставянето се извършват, без това да води до разходи за държавата.

5. Отпадъците и остатъците, получени при унищожаването на стоките, трябва да получат едно от митническите направления, предвидени  за необщностни стоки.

Те остават под митнически надзор до момента, определен в член 37, параграф 2.

© 2012-2020 Марив Консулт ЕООД. Всички права запазени.
Създадено от За Вас