РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 169/2010 НА КОМИСИЯТА

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 169/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността ( 1 ), и по-специално член 247 от него,

като има предвид, че:

(1) Членове 4к—4у от Регламент (ЕИО) 2454/93 на Комисията ( 2 ), както е изменен с Регламент (ЕО) 312/2009 ( 3 ), определят, че икономическите оператори, които не са установени на митническата територия на Общността, трябва да се регистрират от митническия орган или друг определен за целта орган на държавата-членка, в която развиват дейност. Необходимо е все пак да се уточни, че няма да бъде необходимо икономическите оператори, които не са установени на митническата територия на Общността и които подават митническа декларация в Общността за поставяне на стоки под режим временен внос, да са регистрирани с регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер), в случай че приключват този режим с реекспорт.

(2) Икономическите оператори, които са установени в договаряща страна по Конвенцията за общ транзитен режим, одобрена с Решение 87/415/ЕИО на Съвета ( 4 ), различна от Европейския съюз, и които подават митническа декларация за поставяне на стоки под режим общ транзит, и икономически оператори, установени в Андора и Сан Марино, които подават митническа декларация за поставяне на стоки под режим общностен транзит, вече разполагат с идентификационен номер на търговеца, който може да служи за идентифицирането им. Поради това задължението да бъдат регистрирани с EORI номер не следва да се отнася за тях. Това изключение обаче следва да бъде ограничено единствено до случаи, в които представените в митническата декларация данни няма да бъдат използвани за обобщена декларация за въвеждане или напускане, тъй като наличието на EORI номер е важно за извършване на анализ на риска в такива случаи.

(3) Предвид член 186 от Регламент (ЕИО) 2454/93, както е изменен с Регламент (ЕО) 312/2009, приложение 30а към Регламент (ЕИО) 2454/93 следва да бъде адаптирано.

(4) За да се позволи на митническото учреждение на първото входно пристанище или летище да предаде, при необходимост, информацията, необходима за извършването на подходящ анализ на риска, на митническото учреждение на което и да е следващо пристанище или летище, както е предвидено в член 184д от Регламент (ЕИО) 2454/93, е необходимо да бъде добавено ново изискване за данни и съответстваща обяснителна бележка в приложение 30а към Регламент (ЕИО) 2454/93.

(5) Приложение 38 към Регламент (ЕИО) 2454/93 следва да отразява факта, че в някои определени случаи мита биват налагани по силата на споразумения за митнически съюз, сключени от Европейския съюз.

(6) Регламент (ЕИО) 565/80 на Съвета от 4 март 1980 г. относно предварително изплащане на възстановявания при износ за селскостопански продукти ( 5 ) беше отменен. Към момента условията за предоставяне на специалното възстановяване при износ на обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставени под режим митническо складиране преди износ, се определят с Регламент (ЕО) 1741/2006 на Комисията ( 6 ), докато същевременно с Регламент (ЕО) 1731/2006 на Комисията ( 7 ) се определят специални подробни правила за прилагането на възстановявания при износ за някои консерви от говеждо и телешко месо, които изискват митнически надзор и митнически контрол по време на производството преди износа. Приложения 37 и 38 към Регламент (ЕИО) 2454/93 следва да бъдат съответно актуализирани.

(7) Член 152, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) 2454/93, както е изменен с Регламент (ЕО) 215/2006 ( 8 ), предвижда система, съгласно която за определяне на митническата стойност на някои бързо развалящи се стоки, внесени на консигнация, могат да бъдат използвани единичните цени, съобщени от държавите-членки и разпространени от Комисията. С посочената система се заменят специфичните правила за определянето на митническата стойност на някои бързо развалящи се стоки, посочени в членове 173—177 от Регламент (ЕИО) 2454/93. Приложение 38 към този регламент следва да бъде съответно актуализирано.

(8) Регламент (ЕО) 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно подробни правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци ( 9 ) беше заменен с Регламент (ЕО) 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) 2200/96, (ЕО) 2201/96 и (ЕО) 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците ( 10 ). Тази замяна следва да бъде отразена в приложение 38 към Регламент (ЕИО) 2454/93. 

                    ( 1 ) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. ( 2 ) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. ( 3 ) ОВ L 98, 17.4.2009 г., стр. 3. ( 4 ) ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 1. ( 5 ) ОВ L 62, 7.3.1980 г., стр. 5. ( 6 ) ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7. ( 7 ) ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12. ( 8 ) ОВ L 38, 9.2.2006 г., стр. 11. ( 9 ) ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. ( 10 ) ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.

(9) Регламент (ЕО) 800/1999 на Комисията от 15 април 1999 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти ( 1 ) беше заменен с Регламент (ЕО) 612/2009 на Комисията от 7 юли 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти ( 2 ). Клетка 37 от приложение 38 към Регламент (ЕИО) 2454/93 следва да бъде съответно коригирана.

(10) С оглед на разпоредбите относно опростените процедури, предвидени в Регламент (ЕИО) 2454/93, както е изменен с Регламент (ЕО) 1875/2006 ( 3 ), е необходимо кодовете за Допълнителна информацияв клетка 44 от приложение 38 към Регламент (ЕИО) 2454/93 да бъдат съответно актуализирани.

(11) Регламент (ЕИО) 2913/92, както е изменен с Регламент (ЕО) 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ), съдържа задължението за подаване на обобщени декларации за въвеждане, а Регламент (ЕИО) 2454/93, както е изменен с Регламент (ЕО) 1875/2006, предвижда обобщени декларации за целите на временното складиране. Поради това тези две декларации следва да бъдат добавени към Списъка на съкращенията за документитеот приложение 38 към Регламент (ЕИО) 2454/93.

(12) Поради това Регламент (ЕИО) 2454/93 следва да бъде съответно изменен.

(13) За да се осигури безпрепятственото прилагане на настоящия регламент, на държавите-членки е необходимо да се предостави време за необходимото адаптиране на компютърните им системи.

(14) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) 2454/93 се изменя, както следва:

1. В член 4л, параграф 3, буква а) се заменя със следното:

а) представяне в Общността на митническа декларация или обобщена декларация, различна от което и да е от следващите:

i) митническа декларация, изготвена в съответствие с членове 225—238;

ii) митническа декларация, изготвена за режим временен внос или за приключване на този режим чрез реекспорт;

iii) митническа декларация, изготвена за режим общ транзит, от икономически оператор, установен в договаряща страна по Конвенцията за общ транзитен режим, различна от Европейския съюз, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане;

iv) митническа декларация, изготвена за режим общностен транзит, от икономически оператор, установен в Андора или в Сан Марино, когато тази декларация не се използва и като обобщена декларация за въвеждане или напускане.“

2. Приложение 30а се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент.

3. Приложение 37 се изменя съгласно приложение II към настоящия регламент.

4. Приложение 38 се изменя съгласно приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави- членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2010 година.

                                                                      За Комисията

                                                                      Председател

                                                                      José Manuel BARROSO

( 1 ) ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.

( 2 ) ОВ L 186, 17.7.2009 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 360, 19.12.2006 г., стр. 64.

( 4 ) ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение 30а към Регламент (ЕИО) 2454/93 се изменя, както следва:

1. В раздел 1, бележка 1, второто изречение от точка 1.3 се заличава.

2. Раздел 2 се изменя, както следва:

а) в таблица 1 се добавя следният ред: „Код за следващо(и) входно(и) митническо(и) учреждение(я) Z“

б) в таблица 2 се добавя следният ред: „Код за следващо(и) входно(и) митническо(и) учреждение(я) Z“

в) в таблица 5 се добавя следният ред: „Код за следващо(и) входно(и) митническо(и) учреждение(я) Z“

3. Раздел 4 се изменя, както следва:

а) в обяснителната бележка за Изходно митническо учреждениепървият параграф се заменя със следното:

Код, предназначен в приложение 38 за клетка 29 от ЕАД за предвидено изходно митническо учреждение“;

б) добавя се следната обяснителна бележка:

Код за следващо(и) входно(и) митническо(и) учреждение(я)

Идентификация на следващото входно митническо учреждение на митническата територия на Общността.

Този код трябва да се въведе, когато кодът за вид транспорт на границата е 1, 4 или 8.

Кодът трябва да се придържа към модела, представен в приложение 38 за клетка 29 от ЕАД за входно митническо учреждение.“

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение 37 към Регламент (ЕИО) 2454/93 се изменя, както следва:

1. В дял I, раздел Б под заглавието Легенданаименованието на колона Б се заменя със следното:

„B: Режим митническо складиране с оглед на получаване на специално възстановяване преди износ или производство на стоки под митнически надзор и митнически контрол преди износ и изплащане на възстановяване при износ 76, 77“.

2. Дял II, раздел А се изменя, както следва: 

а) заглавието се заменя със следното:

А. ФОРМАЛНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗНОСА/ИЗПРАЩАНЕТО, РЕЕКСПОРТА, МИТНИЧЕСКОТО СКЛАДИРАНЕ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВОТО ПОД МИТНИЧЕСКИ НАДЗОР И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА СТОКИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ИЗНОС, ПАСИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, ОБЩНОСТЕН ТРАНЗИТ И/ИЛИ ДОКАЗВАНЕ НА ОБЩНОСТНИЯ СТАТУТ НА СТОКИТЕ.“

б) под кутийка 8“, в параграф 1 се заличава второто изречение 

ПРИЛОЖЕНИЕ III

В приложение 38 към Регламент (ЕИО) 2454/93 дял II се изменя, както следва:

1. Клетка 1 се изменя, както следва:

а) в първото подразделение вторият параграф от код СО се заменя със следното:

Поставяне на стоки под режим митническо складиране с оглед на получаване на специално възстановяване преди износ или производство на стоки под митнически надзор и митнически контрол преди износ и изплащане на възстановяване при износ.“;

б) във второто подразделение кодове X и Y се заменят със следното:

Х за допълнителна декларация по опростена процедура, обхваната от В и Е 

Y за допълнителна декларация по опростена процедура, обхваната от C и F“.

2. В клетка 36 в точка 1 код 4 се заменя със следното:

„4 Мита съгласно разпоредбите на споразумения за митнически съюз, сключени от Европейския съюз.“

3. Клетка 37 се изменя, както следва:

а) раздел А Първо подразделениесе изменя, както следва:

i) под код 49 „Примерисе заменя със следното:

Примери: Стоки, пристигащи от Мартиника и освободени за потребление в Белгия.

Стоки, идващи от Андора и освободени за потребление в Германия.“

ii) кодове 76 и 77 се заменят със следното:

„76 Поставяне на стоки под режим митническо складиране с оглед да бъде получено изплащане на специално възстановяване при износ преди износа.

Пример:

Обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставено под режим митническо складиране преди износ (член 4 от Регламент (ЕО) 1741/2006 на Комисията от 24 ноември 2006 г. за определяне на условията за предоставяне на специалното възстановяване при износ на обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставени под режим митническо складиране преди износ (*)

77 Производство на стоки под надзора на митническите органи и под митнически контрол (по смисъла на член 4, точки 13 и 14 от Кодекса) преди износ и изплащане на възстановяване при износ.

Пример:

Консерви от говеждо и телешко месо, произведени под надзора на митническите органи и под митнически контрол преди износ (членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) 1731/2006 на Комисията от 23 ноември 2006 г. за определяне на специални подробни правила за прилагането на възстановявания при износ за някои консерви от говеждо и телешко месо (**)

___________ (*) ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7. (**) ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12.“ BG L 51/6 Официален вестник на Европейския съюз 2.3.2010 г.

б) раздел Б Второ подразделениесе изменя, както следва:

i) в таблицата Селскостопански продуктивписванията за кодове Е01 и Е02 се заменят със следното:

Използване на единичната цена за определяне на митническата стойност за някои бързо развалящи се стоки (член 152, параграф 1, буква а)а) E01

Фиксирани стойности при внос (напр.: Регламент (ЕО) 1580/2007 на Комисията (*) E02

(*) ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.“

ii) в таблицата Другивписването за код F63 се заменя със следното: „Въвеждане в продоволствен склад (членове 37—40 от Регламент (ЕО) 612/2009 на Комисията (*) F63

(*) ОВ L 186, 17.7.2009 г., стр. 1.“

4. Под клетка 40 в таблицата Списък на съкращенията за документитемежду редове „T2M“ и Другисе вмъкват следните редове:

Обобщена декларация за въвеждане 355

Обобщена декларация за временно складиране 337“

5. Под клетка 44, раздел 1 „Допълнителна информациясе изменя, както следва: 

а) „Примерсе заменя със следното: 

Пример: Деклараторът може да заяви желанието си екземпляр 3 да му бъде върнат, като въведе „RET-EXP“ или кода 30400 в клетка 44 (член 793а, параграф 2).“

б) третата алинея се заменя със следното:

Всички видове допълнителна информация са изброени в края на настоящия дял.“

6. В Допълнителна информация код ХХХХХтаблицата По износа: Код 3ххххсе заменя със следното:

По износа: Код 3хххх

298, Износ на селскостопански стоки с условие за крайна употреба, Член 298 от Регламент (ЕИО) 2454/93 Крайна употреба: Стоки, предназначени за износ не са приложими суми за възстановяване при земеделски износ, 44, 30 300

793а, параграф 2, Желание за връщане на екземпляр 3, „RET-EXP“, 44, 30 400“

 

© 2012-2020 Марив Консулт ЕООД. Всички права запазени.
Създадено от За Вас