РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 197/2010 НА КОМИСИЯТА

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 197/2010 НА КОМИСИЯТА

от 9 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕИО) 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността ( 1 ), и по-специално член 247 от него,

като има предвид, че:

(1) Член 14о, параграф 2 от Регламент (ЕИО) 2454/93 на Комисията ( 2 ) предвижда сертификат AEO да се издава в срок 90 календарни дни от датата на получаване на заявлението в съответствие с член 14в от същия регламент. Този срок може да бъде продължен с още 30 календарни дни, когато митническият орган не е в състояние да спази крайния срок, при условие че митническият орган информира заявителя относно причините за продължаването. Въпреки това с член 2 от Регламент (ЕО) 1875/2006 на Комисията ( 3 ) за изменение на Регламент (ЕИО) 2454/93 срокът от 90 календарни дни за издаване на сертификат АЕО бе продължен на 300 календарни дни за преходен период от 24 месеца, който изтича на 31 декември 2009 г. От 1 януари 2010 г. се прилагат сроковете, определени в член 14о от Регламент (ЕИО) 2454/93.

(2) Практическото прилагане на законодателството, свързано със сертификата АЕО, показа, че в повечето случаи цялата процедура по разрешаване обикновено продължава повече от 90 календарни дни, а при някои големи дружества времетраенето на процедурата може да достигне 150 дни.

(3) Тъй като с Регламент (ЕО) 1192/2008 на Комисията ( 4 ) за изменение на Регламент (ЕИО) 2454/93 бе въведена система, съгласно която заявителят за единно разрешение за опростена декларация, за процедура за оформяне на място, за митнически икономически режими или за специфично предназначение трябва да отговаря на критериите за получаване на сертификат АЕО или на равностойни критерии, броят на заявленията за сертификат АЕО значително е нараснал, защото повечето икономически оператори предпочитат първо да подадат заявление за сертификат АЕО, притежаването на който означава, че изпълняват определени условия и критерии за получаване на разрешение за опростените процедури. Поради това увеличение за митническите органи стана много трудно да спазват задължението да издават сертификатите АЕО в сроковете, определени в член 14о, параграф 2 от Регламент (ЕИО) 2454/93.

(4) Ето защо за да се осигури правилното функциониране на системата АЕО от 1 януари 2010 г., е необходимо срокът за издаване на сертификат АЕО или за отхвърляне на заявление да бъде увеличен на 120 дни и да бъде предвидено продължаване на този срок с още 60 дни.

(5) Затова Регламент (ЕИО) 2454/93 следва да бъде съответно изменен.

(6) Тъй като преходният период, предвиден в Регламент (ЕО) 1875/2006, изтича на 31 декември 2009 г., настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2010 г.

(7) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 14о, параграф 2 от Регламент (ЕИО) 2454/93 се заменя със следното:

„2. Митническият орган издава сертификат АЕО или отхвърля заявлението в срок 120 календарни дни от датата на получаване на заявлението в съответствие с член 14в. Когато митническият орган не е в състояние да спази крайния срок, този срок може да бъде продължен с още 60 календарни дни. В тези случаи преди изтичането на срока от 120 календарни дни митническият орган информира заявителя относно причините за продължаването.“

( 1 ) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 360, 19.12.2006 г., стр. 64.

( 4 ) ОВ L 329, 6.12.2008 г., стр. 1.

Член 2

 

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в

Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

 

Съставено в Брюксел на 9 март 2010 година.

 

                                                                      За Комисията

                                                                      Председател

                                                                      José Manuel BARROSO

 

BG L 60/10 Официален вестник на Европейския съюз 10.3.2010 г.

© 2012-2020 Марив Консулт ЕООД. Всички права запазени.
Създадено от За Вас